nio電視網 註冊 nio登入 FB登入
各頻道網站

頻道節目表查詢

華藏(宗教頻道)

華藏 - 首播/人氣推薦
時段 節目 類型 註記
《 上 午 時 段 》
23:30~00:30 金剛經 #29  
00:30~01:00 念佛  
01:00~02:00 地藏經 #1  
02:00~02:30 念佛  
02:30~03:30 華嚴經 (430之2)  
03:30~04:30 佛說阿彌陀經要解 #8  
04:30~05:00 念佛  
05:00~06:00 學佛答問 #194  
06:00~07:00 地藏經 #2  
07:00~07:30 弟子規LET’S GO #25  
07:30~08:30 華嚴經 (430之2)  
08:30~09:30 佛說阿彌陀經要解 #8  
09:30~10:00 念佛  
10:00~11:00 2014淨土大經科註 (302之1)  
11:00~11:30 念佛  
11:30~12:30 金剛經 #30  
《 下 午 時 段 》
12:30~13:00 念佛  
13:00~14:00 地藏經 #2  
14:00~14:30 念佛  
14:30~15:30 學佛答問 #194  
15:30~16:00 念佛  
16:00~17:00 2014淨土大經科註 (302之1)  
17:00~18:00 金剛經 #30  
18:00~18:30 念佛  
18:30~19:30 華嚴經 (430之2)  
19:30~20:00 弟子規LET’S GO #25  
20:00~21:00 學佛答問 #194  
21:00~21:30 念佛  
21:30~22:30 2014淨土大經科註 (302之1)  
22:30~23:30 佛說阿彌陀經要解 #8  
23:30~00:30 金剛經 #30