nio電視網 註冊 nio登入 FB登入
各頻道網站

頻道節目表查詢

華藏(宗教頻道)

華藏 - 首播/人氣推薦
時段 節目 類型 註記
《 上 午 時 段 》
23:30~00:30 金剛經 (203)  
00:30~01:00 念佛  
01:00~02:00 中峰三時繫念法事全集 (44/2)  
02:00~02:30 念佛  
02:30~03:30 華嚴經 (647/1)  
03:30~04:30 佛說阿彌陀經要解 (66)  
04:30~05:00 念佛  
05:00~06:00 學佛答問 (97/1)  
06:00~07:00 中峰三時繫念法事全集 (45/1)  
07:00~07:30 弟子規LET’S_GO (6)  
07:30~08:30 華嚴經 (647/1)  
08:30~09:30 佛說阿彌陀經要解 (66)  
09:30~10:00 念佛  
10:00~11:00 2014淨土大經科註 (46/2)  
11:00~12:00 金剛經 (204)  
《 下 午 時 段 》
12:00~12:30 華藏衛視特訊  
12:30~13:00 念佛  
13:00~14:00 中峰三時繫念法事全集 (45/1)  
14:00~14:30 念佛  
14:30~15:30 學佛答問 (97/1)  
15:30~16:00 念佛  
16:00~17:00 2014淨土大經科註 (46/2)  
17:00~18:00 金剛經 (204)  
18:00~18:30 念佛  
18:30~19:30 華嚴經 (647/1)  
19:30~20:00 弟子規LET’S_GO (6)  
20:00~21:00 學佛答問 (97/1)  
21:00~21:30 念佛  
21:30~22:30 2014淨土大經科註 (46/2)  
22:30~23:30 佛說阿彌陀經要解 (66)  
23:30~00:30 金剛經 (204)