nio電視網 註冊 nio登入 FB登入
各頻道網站

頻道節目表查詢

好消息二台(宗教頻道)

好消息二台 - 首播/人氣推薦
時段 節目 類型 註記
《 上 午 時 段 》
00:00~00:15 經典音樂河  
00:15~00:45 禱告大軍迎接復興  
00:45~00:55 恩典365  
00:55~01:00 維他命施  
01:00~02:00 幸福學堂  
02:00~03:00 道在人間-國語  
03:00~03:30 空中主日學  
03:30~04:00 豐盛人生 (中文發音)  
04:00~05:00 新舊約縱覽  
05:00~05:05 恩典365  
05:05~05:30 經典音樂河  
05:30~06:00 敬拜樂章  
06:00~06:30 禱告大軍迎接復興  
06:30~07:00 空中聖經學院  
07:00~07:30 葉光明講座  
07:30~08:00 禱告大軍迎接復興  
08:00~08:15 經典音樂河  
08:15~08:30 經典音樂河  
08:30~09:00 空中主日學  
09:00~10:00 新舊約縱覽  
10:00~10:30 豐盛人生 (中文發音)  
10:30~11:00 生命的觸動  
11:00~12:00 道在人間-國語  
《 下 午 時 段 》
12:00~12:05 維他命施  
12:05~13:00 真情部落格  
13:00~13:05 好消息國度瞭望  
13:05~14:00 幸福學堂  
14:00~15:00 2020行道會烈火特會  
15:00~15:30 豐盛人生 (中文發音)  
15:30~16:00 生命的觸動  
16:00~16:15 經典音樂河  
16:15~16:30 經典音樂河  
16:30~17:00 空中聖經學院  
17:00~18:00 道在人間-國語  
18:00~18:30 空中主日學  
18:30~19:00 烤箱讀書會  
19:00~19:05 維他命施  
19:05~20:00 幸福學堂之夫妻營會  
20:00~20:05 好消息國度瞭望  
20:05~21:00 真情部落格  
21:00~22:00 道在人間-國語  
22:00~22:30 葉光明講座  
22:30~23:00 豐盛人生 (中文發音)  
23:00~00:00 2020行道會烈火特會